آیت الله یعقوبی گفت: با توجه به نظر اکثر فقهای امامیه بر ناصبی‌ها احکام کافر بار می‌شود و گرفتن اموال آنها اشکال ندارد و وقتی که اموال آنها را گرفتیم خمس آن واجب می‌شود و باید بپردازیم.

آیت الله یعقوبی گفت: بسیاری از متقدمین و متأخرین فقهای ما ازجمله امام راحل قائل به این هستند که آنچه لشکر برداشته آورده و آنچه قابل حمل نبوده و برنداشته، همه متعلق خمس است.

آیت الله یعقوبی گفت: در زمانی مثل دوران غیبت کبری امام زمان (عج) که اصلاً امکان اذن جهاد از امام معصوم نیست اخراج خمس از غنائم چه در جهاد ابتدایی و چه در دفاعی لازم است.

آیت الله یعقوبی گفت : فیء و انفال و خمس درواقع همه یک‌چیز هستند، هر سه دست حکومت اسلامی بوده و هر سه باید در دست رهبر و حاکم اسلامی به مصرف صحیح خود برسند.

بعدی

جستجو

مناسبت‌ها

2.jpg

سایت های مرتبط

سایت رهبری

سایت امام خمینی(ره)

شورای سیساستگذاری ائمه جمعه

سایت دولت